Хайыраканда ногаа шыгжамыры ажыттынган

Чөөн-Хемчик кожууннуё Хайыракан сумузунда 90 чылдарда буурап дүшкен совхозтун ногаа шыгжаар черин хууда сайгарлыкчы Неля Сарыглар Чазактын тус-чер чагыргазынын деткимчези-биле септеп кылгаш, катап ажыглалче киирген.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков