Лидия Иргиттиң чогаадыкчы кежээзинден

Сентябрь 30-де Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыванын сураглыг херээжен чогаалчызы , журналист, шүлүкчу Лидия Иргит чогаадыкчы ажыл-ижиниң 35 чылын демдеглеп эрттирген. Чогаадыкчы кежээге ооң номчукчулары, коллегалары, эш-өөрү байыр чедирип, чаа-чаа чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков