Малчыннарга күрүне деткимчезин берген

Өвүр кожууннуң социал – экономиктиг хөгжүлдезиниң кол угланыышкыны мал ажыл-агыйы болуп турар. 2014 чылда «Көдээни сайзырадыры» деп программа-биле ук кожуунга 5 өг-бүле хууда мал өстурер ажыл- агыйын ажыдып алган. Оларның бирээзи Светлана, Альберт Чымбаларның өг-булези.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков