Май 1 делгерезин!

Будун чурт частың болгаш күш-ажылдын хүнүн демдеглеп эрттирген. Кызылга хемчеглер Арат шөлунге эрткен. Чаагай чаңчыл езугаар, ажылчын коллективтернин парады-биле эгелээн. Байырлыг чыскаалга 10 мун ажыг кижи киришкен.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков