Тыванын судьялары Бугу-россия шуулганынга киржир

ТР-нин Шииткекчилер ниитилелгежизинин Хоочуннар човулелинин хуралы болган. Темазы – декабрь 6-9 хуннеринде Москвага болур судьяларнын тоску бугу-россия чергелиг шуулганы, анаа белеткел. Шуулганга 780 делегаттар киржир, Тываны 8 делегат толээлээр.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков