55-ки мотоадыгжы бригаданың белээ – 55 уксаалыг аъттар

Тыванын национал театрынга мото-адыгжыларнын 55-ки тускай даг бригадазын хүндүлеп, байыр чедирер кежээ болган. Албан-хулээлгезин тергиин кууседип турар шериглерге Тыванын Чазаанын мурнундан шаннал-макталдарны тывыскан. Оон ангыда Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол 55 чүгүрүк аъттарны 55-ки даг бригадазынга белеке берген.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков