Чөпшээрел чок спирт

Апрель 12-де дүъш соонда, 2 шак үезинде Кызылдың ГИБДД инспекторлары, экономиктиг айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур килдистиң ажылдакчылары оон мурнунда алган оперативтиг дыннадыын хынаары-биле Фрунзе кудумчузунга бар чыткан чуък автомашиназын тургузупканнар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков