Үженип оорлаар чоруктар көвүдеп турар

Сөөлгү уеде республикада пасажир автобустарынга, «Газельдерге» үженир, соталыг телефоннар оорлаар чоруктарнын саны көвүдеп турар. Хөй-ниити черинге өске кижиниё ончузун бүдүү апкан улустун саны, эрткен чылга деннээрге, 24 хуу чедир өскен.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков