Ажык чугаа. Буян Башкы ( эфир: 03.06.2017)

Май 26-дан июнь 24-ке чедир Тывага Ыдыктыг ай Сака Давааны эрттирген. Ыдыктыг ай дээрге чүл ол? Кижи бүрүзү бо айда бодун канчаар алдынарыл. Черле шажын чүдүлге бистерниң амыдыралывыска кайы-хире ужур-дузалыгыл, дээш оон-даа өске чүдүлгеге хамаарышкан айтырыгларны Буян башкы бо дамчыдылгага тайылбырлаар.


 

05.08.21

-В Туве работают врачи-эксперты из Москвы, Читинской и Приволжской областей


-Пожарные Тувы в числе лучших в России


-Начался сбор вопросов родителей Министру просвещения России


• Архив выпусков
 

05.08.21

-Чаа өөредилге объектилериниң тудуу эгелээр


-Үжен чыл иштинде бир дугаар эвээжеткен


-Уругларга төлевирлерни хыналдага алыр


• Архив выпусков