Ажык чугаа. Диинмей Балбан-оол ( эфир: 05.12.17 ч.)

2017 чылды Бүгү Россияда Экология чылы кылдыр чарлаан. Бо үениң дургузунда РФ-ке долгандыр турар бойдузувусту кадагалап, камгалаары-биле хөй доктаал, хоойлуларны чазак үндүрген, янзы-бүрү хемчеглерни база шупту регионнарга эрттирген. Бистиң Тывавыска база албан черлери, организациялар чогуур ажылдарны чоруткан. ТР-ниң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Диинмей Каадыр-оолович Балбан-оол Тываның экологиязы, бойдус камгалалынга хамаарышкан темалыг дамчыдылгага киришкен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков